WSPARCIE FINANSOWE

REGULAMIN-PRZYZNAWANIA-ŚRODKÓW-FINANSOWYCH-NA-ROZWÓJ-PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik-nr-1-Wzór-Biznesplanu-3 Załącznik-nr-2-Karta-oceny-formalnej-Biznesplanu-2-skonwertowany Załącznik-nr-3-Karta-oceny-merytorycznej-Biznesplanu-2 Załącznik-nr-4-Oświadczenie-o-udzielonej-pomocy-de-minimis-2 Załącznik-nr-5-Wniosek-o-ponowne-rozpatrzenie-Biznesplanu-2 Załącznik-nr-6-Umowa-dofinasowania-podjęcia-działalności-gospodarczej-04.08.2020-aktualna Załącznik-nr-7-Umowa-na-udzielenie-finansowego-wsparcia-pomostowego-2-skonwertowany Kopia formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_obowiazuje_od_dnia_15112014(1)  

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA

Regulamin-rekrutacji-i-udziału-w-projekcie- aktualizacja Załącznik-nr-1-Formularz-rekrutacyjny Umowa-szkoleniowa Załącznik-nr-1-do-umowy-szkoleniowej-SL Załącznik-nr-2-Oświadczenie-Kandydata-o-przekazanie-danych- Załącznik-nr-3-Oświadczenie-o-posiadaniu-statusu-osoby-bezrobotnej-niezarejestrowanej-w-Powiatowym-Urzędzie-Pracy-1 Załącznik – nr – 4 Oświadczenie osoby biernej zawodowo Załącznik-nr-5-Oświadczenie-Kandydata-o-spełnienie-kryterów-kwalifikacyjnych-związanych-z-udziałem-w-projekcie Załącznik-nr-6-Karta-oceny-formalnej-formularza-rekrutacyjnego Załącznik-nr-7-Karta-oceny-merytorycznej-formularza-rekrutacyjnego Załącznik-nr-8-Karta-oceny-rozmowy-kwalifikacyjnej-oraz-wyników-testu-kompetencji Załącznik-nr-9-Wyniki-I-i-II-Etapu-rekrutacji-oceny-merytorycznej-i-rozmowy-z-doradcą Załącznik-nr-10-Oświadczenie-status-osoby-z-niepełnosprawnościami Załącznik-nr-11-Deklaracja-udziału-w-projekcie wzór druku ZUS- US-7 – przykład wzór zaświadczenia ZUS