NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO PROJEKTU „Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg”

Tarnobrzeska  Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  informuje o naborze uzupełniającym do projektu „Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg” współfinansowanego w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Nabór uzupełniający trwać będzie

od dnia 25 października 2021 r. do dnia 8 listopada 2021 r.

Dokumenty Rekrutacyjne można złożyć:

  • osobiście w Biurze Projektu w Tarnobrzegu ul. Marii Dąbrowskiej 15 pok. 210
    od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30,
  • lub przesłać pocztą/kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres Biura Projektu,
    tj.: Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Marii Dąbrowskiej 15,
    39-400 Tarnobrzeg.

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną w zakładce DO POBRANIA dokumentacją projektu.

W wyniku przeprowadzonego naboru uzupełniającego do projektu zostanie zakwalifikowanych 11 osób:

– min. 1 osoba zamieszkująca teren Gminy Gorzyce

– min. 2 osoby zamieszkujące teren Gminy Baranów Sandomierski

– min. 8 osób zamieszkujących teren Gminy Nowa Dęba

W sytuacji braku zrekrutowania mieszkańców w/w Gmin do projektu zostaną zakwalifikowane osoby zamieszkujące tern gminy Tarnobrzeg.