Lista ostateczna oceny Biznesplanów

Poniżej zamieszczamy Ostateczną listę osób rekomendowanych do dofinansowania. Informujemy, iż zgodnie z REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI opublikowana lista jest ostateczna, od której nie przysługuje odwołanie.

 

W związku z zakończeniem oceny  biznesplanów oraz rekomendacją do dofinansowania w ramach projektu  „Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg” uprzejmie proszę o dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do 07.12.2021 r., wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających założenie własnej działalności gospodarczej tj.:

–        wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

–        kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS,

–        kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie jako płatnika podatku VAT (jeśli dotyczy),

–        dokument zawierający numer rachunku bankowego założonego dla działalności gospodarczej (zaświadczenie lub kserokopia umowy z bankiem),

–        aktualne dane z dowodu osobistego Uczestnika/czki projektu,

Dodatkowo przypominamy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości § 3 ust. 10 Uczestnik/czka projektu ma obowiązek na etapie rejestracji firmy powołać zarządcę sukcesyjnego. W przypadku powołania zarządcy sukcesyjnego, który zarządza przedsiębiorstwem w przypadku śmierci Uczestnika/czki projektu w okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia wskazanego jako data rozpoczęcia działalności w CEiDG, nie jest wymagany zwrot wsparcia finansowego.

Przy dokonywaniu wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prosimy o podanie faktycznej daty (wskazanej w piśmie dot. niniejszej sprawy, które TARR S.A. przesłała do Uczestników/czek projektu na wskazany adres mailowy), która będzie tożsama z datą podpisania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. Należy pamiętać, że przed podpisaniem umowy wszystkie ww. dokumenty musza zostać zweryfikowane przez pracowników TARR S.A.

Przypominamy, że do wpisu CEIDG należy wpisać dokładnie taki sam kod PKD jak w biznesplanie,         dodatkowo firma musi zostać zarejestrowana na adres mieszczący się na terenie gminy wpisującej się w obszar MOF Tarnobrzeg.

Jednocześnie informujemy, iż wraz z powyższymi dokumentami  należy dostarczyć ponadto:

–        dane z dowodu osobistego poręczyciela,

–        dokumenty potwierdzające dochody poręczyciela zgodnie z wymaganiami zawartymi
w § 5 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Kserokopie dokumentów powinny być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem, bieżącą datą oraz czytelnym podpisem.

Przypominamy również o wyrobieniu pieczęci firmowej, która będzie niezbędna przy podpisywaniu dokumentów projektowych.

Nie dostarczenie ww. dokumentów w wyznaczonym terminie będzie traktowane jako brak zainteresowania dalszym udziałem w projekcie.        

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o osobisty bądź telefoniczny kontakt
z biurem projektu.

Lista ostateczna oceny Biznesplanów.pdf