Rozliczenie przyznanego wsparcia pomostowego za III kwartał

Przypominamy, iż zgodnie z zapisami § 4 pkt. 14 REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Finansowe wsparcie pomostowe podlega obligatoryjnemu rozliczeniu przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu.

Trzecie rozliczenie dotyczy trzeciego kwartału tj. 7, 8 i 9 transzy finansowego wsparcia pomostowego.

Rozliczenie poniesionych wydatków ww. kwartale w ramach finansowego wsparcia pomostowego, przebiegać będzie na takich samych zasadach jak w poprzednich kwartałach.

Dodatkowo wszyscy Uczestnicy projektu zobowiązani są do dołączenia – w zależności od wybranej formy prowadzenia ewidencji księgowej: kserokopię książki przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów od początku funkcjonowania firmy do 31 sierpnia 2022 r.,